Regulamin Centrum Psychologii i Psychoterapii PRYZMATY

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Usługodawca – firma PRYZMATY Artur Kwiatkowski, zarejestrowana pod adresem ul. Marcina Dragana 18/7A w 80-807 Gdańsk, wpisana do rejestru CEDIG prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki RP, NIP: 5833461696, REGON: 523413912;
 3. Specjalista – psycholog, psychoterapeuta lub inny specjalista świadczący Usługi na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą;
 4. Klient lub Pacjent – osoba fizyczna nabywająca usługę od Usługodawcy;
 5. Gabinet – lokal, w którym Usługodawca świadczy Usługi;
 6. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://centrumpryzmaty.pl/;
 7. Cennik – wykaz świadczonych Usług wraz z obowiązującymi aktualnie cenami;
 8. Usługa – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę (w tym Usługa online);
 9. Usługa online – usługa świadczona przez Usługodawcę przy pomocy środków telekomunikacyjnych;
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 11. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie

 1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna może korzystać bezpłatnie z treści zamieszczanych na Stronie internetowej oraz z dostępnych funkcji:
  1. możliwość rezerwacji Usługi;
  2. możliwość skierowania pytania przez formularz kontaktowy.
 2. W chwili rozpoczęcia korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wskazanym powyżej. Zawarcie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych dotyczących zarówno usług oferowanych przez niego oraz osoby trzecie.
 4. Warunkiem korzystania ze Strony internetowej jest posiadanie przez Klienta sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki cookies, np. Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari;
  3. aktywną pocztę elektroniczną email.
 5. Zabronione jest korzystanie przez użytkownika ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@centrumpryzmaty.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zgłaszanej nieprawidłowości, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 7. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną użytkownika.

§3. Usługi świadczone przez Usługodawcę odpłatnie

 1. Usługodawca świadczy usługi odpłatne w Gabinecie oraz online.
 2. Usługodawca oraz wszyscy Specjaliści posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych Usług oraz dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 3. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. Konsultacja;
  2. Pomoc psychologiczna;
  3. Psychoterapia indywidualna;
  4. Konsultacja online;
  5. Pomoc psychologiczna online;
  6. Psychoterapia indywidualna online.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi (co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym) w przypadku, gdy:
  1. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni lub niepoczytalny i w jego imieniu nie występuje opiekun prawny lub inna upoważniona osoba;
  2. świadczenie Usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich;
  3. zachodzi przypuszczenie, że świadczenie Usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.
 5. W przypadku, gdy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługa nie może być świadczona przez Specjalistę, który został wybrany podczas umawiania wizyty:
  1. usługa może zostać zrealizowana przez inną osobę wskazaną przez Usługodawcę, posiadającą podobne uprawnienia i kompetencje;
  2. usługodawca może zaproponować inny termin świadczenia Usługi
  3. jeżeli Usługa nie zostanie zrealizowana w sposób opisany powyżej, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Pacjenta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
 7. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Pacjentów opisane zostały w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Regulaminu.

§4. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Informacje dotyczące Usług, w szczególności ceny i czas trwania, wskazane są na Stronie internetowej oraz w Gabinecie.
 2. Rezerwacja Usługi może zostać dokonana:
  1. telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 662 268 347;
  2. emailowo – pod adresem: kontakt@centrumpryzmaty.pl;
  3. za pośrednictwem systemu do rezerwacji Bookero, dostępnego na Stronie internetowej;
  4. w Gabinecie.
 3. Zarezerwowanie Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Po zarezerwowaniu Usługi, Klient otrzymuje wiadomość email i/lub SMS z podsumowaniem dokonanych ustaleń, także dotyczących sposobu płatności. Otrzymanie przez Klienta ww. wiadomości email i/lub jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 5. Umowę w imieniu Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki. Wystarczające jest zawarcie Umowy przez jednego rodzica/opiekuna prawnego, przy czym jest to jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że drugi rodzic/ inny opiekun prawny nie zgłasza w tym zakresie sprzeciwu.
 6. Rezerwacje Usługi za pomocą systemu rezerwacji Bookero dokonywane są przez mechanizm dostarczany przez podmiot trzeci: spółkę SAFI STUDIO Paweł Nowakowski z siedzibą w Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855. Korzystanie z mechanizmu rezerwacji odbywa się na podstawie regulaminu Bookero, dostępnego na stronie https://www.bookero.pl/regulamin. W procesie rezerwacji Pacjent zostanie poproszony przez Bookero o akceptację dokumentów prawnych Bookero. Bookero jest podmiotem niezależnym od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Bookero.

§5. Usługi świadczone w Gabinecie

 1. Najwcześniej 5 minut przed ustalonym terminem świadczenia Usługi, Pacjent zjawia się pod budynkiem, w którym znajduje się Gabinet, aby Specjalista wpuścił Pacjenta do poczekali Gabinetu.
 2. Klient może zrezygnować z Usługi wysyłając Usługodawcy wiadomość email na adres kontakt@centrumpryzmaty.pl lub wiadomość SMS na numer +48 662 268 347 nie później niż 48 godziny przed ustalonym terminem. W takim przypadku Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanej płatności.
 3. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie odwołana zgodnie z ust. 2 powyżej, a o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie pojawi się w Gabinecie, Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do opłacenia Usługi i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot uiszczonej płatności (jeśli została wcześniej uiszczona).
 4. Terapeuta może nagrywać sesję do celów superwizji wyłącznie po uzyskaniu zgody Pacjenta.

§6. Usługi świadczone online

 1. Warunkiem korzystania z Usług online jest posiadanie przez Klienta sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. komputer, tablet lub telefon wyposażony w kamerę i mikrofon;
  2. szybkie łącze internetowe umożliwiające prowadzenie wideorozmowy bez opóźnień i zakłóceń;
  3. zainstalowaną przeglądarkę internetową spełniającą minimalne wymagania do obsługi usługi Google Meet;
  4. aktywną pocztę elektroniczną email
 2. Konsultacja online odbywa się w trybie wideokonferencji poprzez usługę Google Meet.
 3. Przed rozpoczęciem konsultacji Klient powinien kliknąć w link przesłany w wiadomości email przez Usługodawcę i czekać na nawiązanie połączenia przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z konsultacji online. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 5. Klient może zrezygnować z Usługi wysyłając Usługodawcy wiadomość email na adres kontakt@centrumpryzmaty.pl albo wiadomość SMS na numer +48 662 268 347 nie później niż 48 godziny przed ustalonym terminem. W takim przypadku Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanej płatności.
 6. W przypadku, gdy konsultacja nie zostanie odwołana zgodnie z ust. 5 powyżej, a o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie pojawi się w Gabinecie, Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do opłacenia Usługi i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot uiszczonej płatności (jeśli została wcześniej uiszczona).
 7. Pacjent nie jest uprawniony do nagrywania wideorozmowy bez zgody Specjalisty.
 8. Terapeuta może nagrywać sesję do celów superwizji wyłącznie po uzyskaniu zgody Pacjenta.

§7. Opłaty i reklamacje

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronie internetowej Usługodawcy oraz w Gabinecie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 2. Aktualnie obowiązujące ceny za usługi są wskazane w Cenniku umieszczonym na Stronie internetowej oraz dostępnym w Gabinecie. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Płatność za Usługi może zostać dokonana:
  1. kartą debetową/kredytową – płatność należy wykonać w Gabinecie tuż przed świadczeniem Usługi;
  2. szybką płatnością za pomocą systemu Przelewy24 – płatność należy wykonać najpóźniej 3 godziny przed terminem świadczenia Usługi;
  3. przelewem bankowym – płatność należy wykonać najpóźniej 72 godziny przed terminem świadczenia Usługi.
 4. Płatności można dokonać podczas rezerwacji Usługi, po zaakceptowaniu rezerwacji Usługi przez Specjalistę wykonującego Usługę. W przypadku wyboru:
  1. szybkiej płatności obsługiwanej przez Przelewy24 – link do opłacenia Usługi zostanie przesłany na wskazany podczas rezerwacji Usługi adres email.
  2. wyboru przelewu bankowego – dane do przelewu zostaną wysłane na wskazany podczas rezerwacji Usługi adres email.
 5. Szybkie płatności za Usługę za pomocą systemu Przelewy24 dokonywane są przez mechanizm dostarczany przez podmiot trzeci: PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000347935, NIP 7792369887. Korzystanie z mechanizmu szybkiej płatności odbywa się na podstawie regulaminu Przelewy24, dostępnego na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin. W procesie szybkiej płatności Pacjent zostanie poproszony przez Przelewy24 o akceptację dokumentów prawnych Przelewy24. Przelewy24 jest podmiotem niezależnym od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Przelewy24. Klient, który uiścił opłatę za Usługę może poprosić o wystawienie i przesłanie faktury. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres email.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia świadczenia Usługi.
 7. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy Usługodawcy wskazane w Regulaminie.
 8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji.
 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Każda konsultacja, Usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 2. Na wniosek Pacjenta (ewentualnie rodzica lub opiekuna prawnego) Usługodawca wydaje zaświadczenie obejmujące informacje: w jakim przedziale czasowym, z jaką częstotliwością i z jakich Usług korzystał dany Pacjent. Jeżeli terapia dotyczy rodziny lub pary, w zaświadczeniu wskazywani są wszyscy uczestnicy terapii.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty rezerwacji Usługi/zawarcia Umowy.
 5. Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na wniosek Klienta.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2022 roku.